XML
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Kultury w Trzebownisku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Kultury w Trzebownisku.

Data publikacji strony: 2016-03-02. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-08. Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-31.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktoweW przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wiesław Sierżęga, gok@trzebownisko.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 77 12 200. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • W serwisie brakuje linka umożliwiającego przeskoczenie bezpośrednio do głównej treści [2.4.1]
  • Brak etykiety do pól w formularzu [1.1.1, 1.3.1, 2.4.6, 3.3.2]
  • Nie wszystkie funkcjonalności serwisu są dostępne za pomocą klawiatury [2.1.1]
  • W serwisie występują linki nie mające treści [3.3.2]
  • Brak nazwy roli dla DIV / SPAN. Brak informacji o działaniu zdarzenia [4.1.2]
  • Teksty mniejsze niż 18pt mają kontrast słabszy niż 4,5:1 [1.4.3]

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

  • powiększanie czcionki
  • podświetlanie linków
  • ustawienie wysokiego kontrastu
  • skróty klawiszowe

Dostępność architektoniczna

Adres: Gminny Ośrodek Kultury w Trzebownisku, Tajęcina 39, 36-002 Jasionka.
Budynek wybudowany w latach 60-tych więc trudne jest spełnienie wszystkich wymogów dostępności architektonicznej określonych w art. 6, ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – w związku z czym wprowadzono organizację pracy, która umożliwia realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w niezbędnym zakresie dla tych osób (na zasadzie dostępu alternatywnego).
Budynek jest częściowo dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Od wschodniej strony budynku możliwy jest podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim i osób z wózkiem dziecięcym umożliwiający dostanie się na parter. Korytarz na parterze umożliwia swobodne poruszanie się. Na parterze w razie potrzeby można uzyskać pomoc i potrzebne informacje.
Brak windy.
Schody wewnątrz budynku nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Pracownicy z I piętra prowadzą obsługę interesantów z niepełnosprawnościami na parterze.
WC na parterze dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Przy wejściu z podjazdem dla wózków inwalidzkich i dziecięcych znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Osoba z niepełnosprawnościami ma prawo wstępu do budynku z psem asystującym.
Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących - brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
Koordynator ds. dostępności architektonicznej: Wiesław Sierżęga, e-mail: gok@trzebownisko.pl.

Podmiot publikującyGminny Ośrodek Kultury w Trzebownisku
WytworzyłWiesław Sierżęga - Dyrektor2020-03-31
Publikujący Eryk Dembowski - Administrator BIP 2020-03-31 13:05