Włącz kontrast
Gminny Ośrodek Kultury w Trzebownisku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TRZEBOWNISKU
Rozdział I
Postanowienia ogólne
1.Gminny Ośrodek Kultury w Trzebownisku działa na podstawie:
Ustawy z dn. 25 października 1991r. o organizowaniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz.406)
2.Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.)
3.Statutu
4.Przepisów prawnych obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Rozdział II
Część I - zakres działania i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury, struktura GOK
1.Gminny Ośrodek Kultury w Trzebownisku, zwany dalej GOK jest samorządową instytucją kultury, której siedzibą jest obiekt znajdujący się w Trzebownisko nr 946.
2.Organizatorem GOK jest Rada Gminy w Trzebownisku.
3.GOK realizuje zadania w dziedzinie edukacji kulturalnej, wychowania przez sztukę, tworzenia warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, organizowanie życia kulturalnego mieszkańcom gminy.
4.Zadania GOK obejmują w szczególności:
a)Zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin sztuki profesjonalnej i amatorskiej, a w szczególności:
 • Organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży.
 • Organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów.
 • Organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych.
 • Prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań.
 • Prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych.
 • Promocję kultury Gminy Trzebownisko i lokalnych twórców kultury.
 • Tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury.
 • Edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę.
 • Sprawowanie opieki nad zabytkami.
 • Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką.
 • Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.
 • Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.
 • Upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym kulturze regionalnej.
 • Organizowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Promocja miejscowości.
 • Działania wynikające z potrzeb środowiska (bale, festyny, rajdy, itp.).
b) Organizowanie odpłatnych usług kulturalnych, między innymi w zakresie:
 • Różnych form nabywania wiedzy i umiejętności w obrębie kultury życia codziennego.
 • Wybranych form kursów.
 • Imprez kulturalnych o charakterze edukacyjnym, rozrywkowym - w tym zleconych.
c)Prowadzenie innych form działalności gospodarczej w celu wspomagania działalności merytorycznej uzyskanymi w ten sposób środkami finansowymi z:
 • Organizacji konferencji i sympozjów.
 • Wynajmowania i dzierżawienia pomieszczeń oraz sprzętu.
 • Usług artystycznych.
 • Sprzedaży biletów na imprezy organizowane przez Ośrodek.
 • Realizacji imprez zleconych.
 • Sprzedaży materiałów i gadżetów promocyjnych.
 • Świadczenia usług gastronomicznych.
 • Sprzedaży dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego.
 • Prowadzenia innej działalności gospodarczej.
d)GOK realizuje swoje zadania przy współpracy z innymi instytucjami i organizacjami z terenu  gminy , w szczególności: placówkami oświatowymi, ruchem społeczno-kulturalnym, stowarzyszeniami twórczymi itp.
Rozdział III
Organizacja Gminnego Ośrodka Kultury
1.GOK kieruje Dyrektor, który samodzielnie zatrudnia i zwalnia podległych mu pracowników.
2.Funkcjonowanie GOK opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności służbowych i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywani powierzonych zadań.
3.GOK prowadzi własną obsługę finansowo księgową.
4.Cele i zadania GOK określa Statut.
5.Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Trzebownisko.
6.Głównego księgowego powołuje i odwołuje dyrektor GOK .
7.W imieniu GOK oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych składa Dyrektor.
8.W okresie nieobecności Dyrektora, czynności należące do dyrektora wykonują pracownicy w ramach udzielonego przez dyrektora upoważnienia.
 • W sprawach merytorycznych – instruktor lub specjalista uprawniony przez dyrektora GOK w Trzebownisku.
 • W sprawach finansowych - Główny Księgowy.
9.W czasie nieobecności innych pracowników ich czynności wykonują osoby wyznaczone przez dyrektora.
10.Dyrektorowi GOK podlegają bezpośrednio:
 • główny księgowy
 • instruktorzy etatowi
 • instruktorzy zatrudnieni na umowę – zlecenie i umowę o dzieło.
Rozdział  IV
Zakres działania i kompetencje poszczególnych pracowników GOK
1.Dyrektor GOK:
 • kieruje bieżącą działalnością Ośrodka
 • ustala, na każdy rok kalendarzowy plan finansowy oraz plan działalności instytucji kultury zawierający w miarę potrzeb: plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym instytucji kultury i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjno – finansową i gospodarczą obsługę Ośrodka
 • zapewnia bezpieczeństwo i higienę pracy
 • opracowuje regulaminy dotyczące spraw organizacyjnych, płacowych i socjalnych.
 • wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, a w szczególności zatrudnia i zwalnia instruktorów oraz innych pracowników Ośrodka
 • występuje z wnioskami w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla pracowników Ośrodka
 • przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe instruktorom i innym pracownikom Ośrodka
 • odpowiada za działalność merytoryczną, dobór kadr oraz gospodarkę mieniem i środkami finansowymi
 • ustala odpłatności za usługi świadczone przez GOK.
 • sprawuje wewnętrzną kontrolę
2.Główny księgowy GOK: Do zakresu działania i kompetencji głównego księgowego należą:
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawa o rachunkowości
 • sporządzenie sprawozdań finansowo księgowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • sporządzanie planu amortyzacji środków trwałych
 • sporządzanie wszelkich deklaracji i sprawozdań finansowych
 • pilnowanie ściągania należności i terminowej zapłaty zobowiązań
 • nadzorowanie gospodarki finansowej firmy
   
   
   
   
   
   
   
   
 • obliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek - wynagrodzeń osobowych
 • nadzorowanie pracy kasy
 • udział w planowaniu finansowym rocznym
 • dbanie o dobry wizerunek zakładu pracy
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora
3.Instruktor. Do zakresu działania i kompetencji należą:
 • Inspiracji w środowiskach wiejskich różnych form upowszechniania kultury z zakresu /teatru, tańca, plastyki, folkloru/.
 • Planowanie i przygotowanie programowe konkursów, przeglądów, eliminacji konkursowych w różnych dziedzinach kultury organizowanych przez GOK Trzebownisko oraz propagowanie i upowszechnianie imprez przygotowanych przez inne instytucje kulturalne.
 • Planowanie i korygowanie pracy zespołów artystycznych i kół zainteresowań działających na terenie gminy Trzebownisko, a podległych GOK.
 • Pomoc merytoryczna szkołom poprzez udział w komisjach konkursowych.
 • W ramach godzin pracy prowadzenie zespołu artystycznego  w ilości 24 godzin miesięcznie zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami – prowadzenie dzienników zajęć.
 • Branie udziału w szkoleniach, seminariach warsztatowych organizowanych przez jednostki nadrzędne celem dalszego doskonalenia zawodowego i samokształcenia.
 • Dokumentacja wydarzeń kulturalnych na terenie gminy Trzebownisko – prowadzenie kroniki GOK oraz dokumentacji fotograficznej.
 • Opieka nad kostiumernią GOK :
 • wypożyczanie strojów
 • wykonywanie drobnych renowacji
 • pranie i czyszczenie strojów
 • utrzymywanie porządku w pomieszczeniu kostiumerii
 • Wykonywanie innych zadań i poleceń dyrektora dotyczących całokształtu pracy  
 • Gminnego Ośrodka Kultury.
4. Specjalista GOK. Do zakresu działania i kompetencji należą:
 • Nagłośnienie i obsługa sprzętowa imprez i wydarzeń kulturalnych na terenie gminy Trzebownisko.
 • Dokonywanie drobnych napraw, remontów, konserwacji sprzętu zgodnie z przepisami BHP.
 • Obsługa komputera poprzez wykonywanie plakatów, zaproszeń, pism dla potrzeb GOK.
 • Wykonywanie szerokiej gamy grafiki komputerowej dla potrzeb  Rad Sołeckich, klubów sportowych, KGW i innych organizacji.
 • Współpraca z w/w organizacjami w zakresie doradztwa i pomocy technicznej (nagłośnień) sprzętu audiowizualnego.
 • Pomoc w pracy warsztatowej zespołom działającym na terenie gminy poprzez nagrania, nagłośnienia itp.
 • Utrzymywanie kontaktu, protokołowanie zebrań RG LKS, przygotowanie umów darowizn dla klubów sportowych z terenu gminy, przygotowywanie sprawozdań z działalności sportowej klubów.
 • Branie udziału w warsztatach i szkoleniach.
 • Wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez Dyrektora GOK nie związanych z zajmowanym stanowiskiem, a dotyczących całokształtu pracy w kulturze.
Rozdział V
Tryb pracy GOK
1. Pracownik prowadzi sprawy zgodnie z nadanym mu zakresem czynności.
2. Pracownicy GOK zobowiązani są do wykonywania zadań wynikających z bieżących poleceń służbowych przełożonego.
3.Pracownicy GOK wykonując swoje zadania zobowiązani są do ścisłej współpracy między sobą.
4.Pracownicy zobowiązani są przestrzegać postanowienia regulaminu pracy.
5.Godziny pracy GOK ustalane są zgodnie z potrzebami prowadzonych zajęć, biuro GOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.
 
6.Wykaz zajęć z zespołami działającymi przy GOK jest ustalany na każdy rok  w zależności od potrzeb mieszkańców, możliwości organizacyjnych i finansowych GOK. Może on ulegać zmianom w uzasadnionych wypadkach.
Rozdział  VI
Postanowienia końcowe i załączniki
1.Szczegółowy wykaz obowiązków wszystkich pracowników jest zawarty w zakresach czynności.
2.Pisma wychodzące na zewnątrz podpisuje dyrektor i osoby do tego upoważnione.
3.Postanowienia niniejszego regulaminu mogą ulec zmianie w trybie objętym przepisami prawa.
 
Podmiot publikującyGminny Ośrodek Kultury w Trzebownisku
WytworzyłEryk Dembowski - Administrator BIP2016-03-03
Publikujący Eryk Dembowski - Administrator BIP 2016-03-03 13:40
Gminny Ośrodek Kultury w TrzebowniskuTrzebownisko 946, 36-001 Trzebownisko tel. (17) 77 12 200 email: gok@trzebownisko.pl
Wygenerowano: 22 maja 2024r. 00:01:33
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.